• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1:TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met NV GENT ASFALT, niettegenstaande strijdige bepalingen  vermeld op de documenten van de opdrachtgever en met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. Door het aangaan van de overeenkomst met NV GENT ASFALT erkent de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van NV GENT ASFALT te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard. 

NV GENT ASFALT houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Iedere wijziging zal worden meegedeeld aan de opdrachtgever die, behoudens schriftelijk protest binnen de 8 dagen na de mededeling, wordt geacht kennis te hebben genomen van de wijzigingen en de wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 2: OVEREENKOMST EN OFFERTE

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige werkzaamheden. Deelname in de algemene werfkosten (o.a. collectieve veiligheid, collectief sanitair, collectief gebruikte afvalcontainers, ABR-polis,…) is niet voorzien in de prijsopgave.

De aanvaarding van de werken door NV GENT ASFALT gebeurt, in voorkomend geval, steeds onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de onderaanneming door de hoofdopdrachtgever.

Bijkomende werken die niet opgenomen zijn in de offerte, maar door NV GENT ASFALT noodzakelijk geacht of door de opdrachtgever of, in voorkomend geval, door de hoofdopdrachtgever gevraagd, kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Alle bijkomende werken die niet opgenomen zijn in de offerte, mogen door NV GENT ASFALT extra gefactureerd worden.

De offerte veronderstelt steeds dat het verticaal transport van het materiaal en het plaatsen van de stellingen ten laste van de opdrachtgever is. Zo niet, dient dit nog in de offerte te worden verrekend. 

Afval en puin door NV GENT ASFALT gegenereerd, zal steeds door NV GENT ASFALT worden afgevoerd en werd inbegrepen in de offerte.

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is de opdrachtgever conform artikel 1794 BW gehouden NV GENT ASFALT schadeloos te stellen voor al de uitgaven, de arbeid en alles wat NV GENT ASFALT bij die werken had kunnen winnen. Deze schade wordt forfaitair begroot op 20 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van NV GENT ASFALT om de werkelijke schade aan te tonen.

ARTIKEL 3: OPMETING EN MEETCODE

De door de opdrachtgever opgegeven hoeveelheden worden niet onderworpen aan een voorafgaandelijke studie door NV GENT-ASFALT, tenzij uitdrukkelijk door NV GENT-ASFALT zelf aangegeven. De in de offerte vermelde hoeveelheden zijn dus louter indicatief en zullen steeds tegensprekelijk worden opgemeten na de uitvoering van de werken. 

Indien er in de offerte geen onderscheid wordt gemaakt tussen de horizontale en de verticale uitvoering, gebeurt de opmeting ontwikkeld. Indien er in de offerte wel een onderscheid wordt gemaakt tussen opstand/verticaal en horizontaal voor eindlaag, dan wordt horizontaal beschouwd als het gedeelte dat zich bevindt tussen de opstanden. Opstand/verticaal wordt gedefinieerd als zijnde van de snijlijn van het dakvlak met de binnenmuur tot de buitenmuur. De opstanden worden afzonderlijk berekend. Het dampscherm wordt steeds ontwikkeld gemeten.

Dakopeningen kleiner dan 2 m² worden niet afgetrokken. 

De meetnauwkeurigheid bedraagt ca. 5 cm.

Indien de meetcode van NV GENT ASFALT niet overeenkomt met die van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever de nodige verrekeningen en omzettingen van de hoeveelheden te doen, teneinde een prijsvergelijk te kunnen maken. De werkelijk uitgevoerde hoeveelheden worden berekend volgens de meetcode van NV GENT ASFALT. De meetcode van NV GENT ASFALT geldt te allen tijde op de offertes van NV GENT ASFALT, zonder enige uitzondering.

Artikel 4: BETALINGSMODALITEITEN

Alle facturen dienen te worden betaald binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders werd overeengekomen. De betaling is steeds eisbaar te Gent op de zetel van NV GENT ASFALT.

Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum begint van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest te lopen aan 12% op elk verschuldigd factuurbedrag. Daarbovenop wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 12%, met een minimum van 125,00 EUR.

Indien een betaling in schijven uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met intrest en schadebeding, bij niet of niet-tijdige betaling van één der schijven.

Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. 

Ingeval van niet akkoord met de factuur, moet deze schriftelijk worden geprotesteerd per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur. Zo niet wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Bij de betaling mogen geen bedragen worden afgehouden als waarborg. Op aanvraag van de opdrachtgever kan NV GENT ASFALT de nodige bankgaranties stellen.

Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft tot gevolg dat alle nog te vervallen facturen eisbaar worden.

De vorderingsstaat van NV GENT ASFALT wordt per e-mail ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever of zijn gemachtigde. Indien hierop geen reactie komt binnen de 8 werkdagen na de verzending van deze e-mail, wordt de vorderingsstaat geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever of zijn gemachtigde. Na de goedkeuring van de vorderingsstaat gaat NV GENT ASFALT over tot facturatie.

ARTIKEL 5: UITVOERING

De door NV GENT ASFALT aanvaarde uitvoeringstermijnen zijn slechts als benaderend te beschouwen. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. 

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt en NV GENT ASFALT er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, zal hoe dan ook als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet limitatief) ongevallen, branden, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, import en exportbeperkingen, … die zich bij NV GENT ASFALT of haar leveranciers voordoen.  

Ook alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren/zijn en die de uitvoering van de overeenkomst (financieel of op elke andere mogelijke manier) zwaarder/moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Deze omstandigheden geven NV GENT-ASFALT het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.

De tijdelijke opschorting van de werken door gevraagde wijzigingen/overmacht, brengt tevens van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de termijn die nodig is om de werf weer op te starten.

De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de werken uit te voeren brengt met zich mee dat NV GENT ASFALT de overeenkomst kan ontbinden zonder dat de opdrachtgever zich kan beroepen op enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding lastens NV GENT ASFALT.

ARTIKEL 6: VEILIGHEID

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf normaal toegankelijk wordt gemaakt en de normale uitvoering van de werken mogelijk maakt. De opdrachtgever garandeert tevens een veilige toegankelijkheid van de werf.

Collectieve beschermingsmiddelen zoals borstwering aan dakranden, beveiliging van dakopeningen, beveiliging van trappen, … zijn te voorzien door de opdrachtgever, tenzij anders werd overeengekomen in de offerte. Enkel persoonlijke beschermingsmiddelen en specifieke maatregelen eigen aan het vak, zoals o.a. brandblussers, gebruik van onze ladders, … behoren tot de verantwoordelijkheid van NV GENT ASFALT.

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet inbegrepen in de offerteprijs.

ARTIKEL 7: OPLEVERING, WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.

Als de opdrachtgever nalaat aan de oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen.

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

De definitieve oplevering gebeurt 3 maanden na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Verdere werken door derden aan, onder of boven de door NV GENT ASFALT uitgevoerde werken, mogen slechts gebeuren na de definitieve oplevering, wat inhoudt dat een eventuele bescherming hiervan door de opdrachtgever dient te worden voorzien. In elk geval vervalt dan de waarborg die NV GENT ASFALT normalerwijze biedt.

NV GENT ASFALT biedt een waarborg van 10 jaar op waterdichtheid, zoals bepaald in de garantievoorwaarden der Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken (BEVAD). Schade veroorzaakt door derden of door extreme weersomstandigheden vallen echter niet onder de waarborg. Werken uitgevoerd door derden hebben tot gevolg dat de waarborg die NV GENT ASFALT normalerwijze biedt, komt te vervallen.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit moeten binnen de 14 dagen na de uitvoering per aangetekend schrijven worden gemeld aan NV GENT ASFALT, zo niet worden zij geacht te zijn aanvaard.

Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens anders overeengekomen, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 12 maanden voor lichte, verborgen gebreken. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van NV GENT ASFALT, moeten de gebreken door de opdrachtgever worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. NV GENT ASFALT zal in geen geval tot vrijwaring van verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

Scheuren en bouwkundige fouten, die zich later kunnen voordoen omwille van stabiliteitsproblemen die niet aan NV GENT ASFALT te wijten zijn, vallen niet onder de aansprakelijkheid van NV GENT ASFALT. 

Alle dakdoorgangen/gaten dienen reeds bij aanvang van de werken te zijn gemaakt door de opdrachtgever. Bij het naderhand doorboren van de dakhuid dient NV GENT ASFALT binnen de 8 dagen hieraan voorafgaand, schriftelijk of per elektronische post te worden verwittigd, zodat de verdichtingswerken opnieuw aansluitend kunnen gebeuren. Zo niet, staat NV GENT ASFALT niet langer garant voor de waterdichtheid van het dak.

De  garantie van NV GENT ASFALT met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is steeds beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantievoorwaarden.

ARTIKEL 8: OVERDRACHT VAN RISICO’S

De door de artikelen 1788  en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zelfs na incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van de overeenkomst eigendom van NV GENT ASFALT. De opdrachtgever is er slechts de houder van tot de prijs volledig betaald is. NV GENT ASFALT mag zonder toestemming van de opdrachtgever de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de opdrachtgever al zijn schulden aan NV GENT ASFALT gedelgd heeft.

Bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud houdt NV GENT ASFALT zich het recht voor de betaalde voorschotten te houden ter vergoeding van de geleden schade.

Wanneer NV GENT ASFALT dit eigendomsvoorbehoud uitoefent, brengt hij de opdrachtgever hiervan op de hoogte per aangetekende brief. 

ARTIKEL 10: BEVOEGDHEID

Alle betwistingen betreffende aannemingscontracten, alsook alle vorderingen tot betaling door NV GENT ASFALT ingesteld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

In de verhouding tussen NV GENT ASFALT en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 11: NIETIGHEID

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.

ARTIKEL 12: INFORMATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

NV GENT ASFALT  informeert de opdrachtgever stipt over de uitvoering van haar opdracht.

De opdrachtgever geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van NV GENT ASFALT, alle nuttige informatie aan NV GENT ASFALT .

NV GENT ASFALT verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever en alle partijen in het dossier als verwerkingsverantwoordelijke.  De verwerkingsgronden die NV GENT ASFALT  hierbij hanteert zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de toestemming van de betrokkene en het gerechtvaardigd belang. 

De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke verjaringstermijnen en aansprakelijkheidstermijnen. 

De persoonsgegevens zullen enkel gedeeld worden met derden in het kader van de opdracht. Verder kunnen de gegevens van de opdrachtgever verwerkt worden door een verwerker van het NV GENT ASFALT. Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. 

De opdrachtgever heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan NV GENT ASFALT  te richten, door middel van een schrijven naar het maatschappelijk adres of door het sturen van een e-mail naar info@gentasfalt.be.

NV GENT ASFALT verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de opdrachtgever van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. De opdrachtgever heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer details omtrent het privacybeleid van NV GENT ASFALT  kan de opdrachtgever terecht op onze website en/of kan een kopie van het privacybeleid worden verstrekt op eenvoudig verzoek.